Finance

De primaire functies van de treasury

  • Cashmanagement
  • Rente- en valutamanagement
  • Corporate Finance

Cash management

De primaire taken van cash management zijn geldstromenbeheer, liquiditeitenbeheer (o.a. debiteuren- en crediteurenbeleid) en saldobeheer. Cashmanagement omvat alle activiteiten die verband houden met optimalisatie van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden. Op dit vlak dient de treasurer de geldvoorraad van het bedrijf te optimaliseren door onder andere de kosten van de geldstromen en rentekosten te minimaliseren en de renteopbrengst te maximaliseren.
Stel dat een bedrijf met meerdere disciplines (dochterondernemingen) een transparanter inzicht en een beter management wil hebben over zijn financiële middelen dan kan het opzetten van een in-house bank tot een van de oplossingen behoren. De afdeling treasury zal dan ondergebracht worden bij de moedermaatschappij en zich opstellen als interne bank van de organisatie.
Goed cashmanagement is afhankelijk van de tijdigheid en kwaliteit van de informatiebronnen. Enkele voorbeelden van moderne technieken voor cashmanagement zijn cash pooling en netting. Door middel van cash pooling kunnen de liquiditeiten van het bedrijf makkelijker en beter beheerd worden met een hoger rendement. Door het "netting-product" toe te passen worden onder andere de transactiekosten geminimaliseerd.

Rente- en valutamanagement ( Risk management )

Bij rente- en valutamanagement bekijken we voornamelijk de risico's die de handel in renteproducten en valutatransacties met zich mee dragen.
Renterisico's kunnen door veranderingen in de rentestanden de resultaten van een onderneming beïnvloeden. Het primair risico in deze is het ondervinden van een nadeel door een rentestijging en het secundair risico is het niet profiteren van een rentedaling.
Bij het valutarisico zijn de belangrijkste risico's het transactierisico, het pre-transactie risico en het operationeel risico.
Het transactierisico ontstaat als gevolg van transacties in buitenlandse valuta's.
Het pre-transactie risico is het risico dat een onderneming heeft op potentiële transacties zoals uitstaande offertes. Het risico heeft zijn effect op de resultatenrekening doordat de onderneming meer of minder opbrengsten c.q. kosten heeft door verandering in de valuta, het operationeel risico.
De mate van risico wordt enerzijds bepaald door de exposure (open rente-en valuta posities) en anderzijds door de volatiliteit (beweeglijkheid) van de valutakoersen en/of rente.
Om het risico te beheersen dient men een valuta- en rentevisie te ontwikkelen.
Een rentevisie is gebaseerd op het interpreteren van een aantal micro en macro economische variabelen. De belangrijkste ter wereld is de inflatieverwachting.
Een valutavisie kan op twee manieren worden ontwikkeld. Namelijk door een fundamentele en/of een technische analyse.
Bij de fundamentele analyse gaat men ervan uit dat economische factoren bepalend zijn voor vraag en aanbod van een valuta. De volatiliteit van een valuta wordt op korte termijn beïnvloed door de renteontwikkeling en op lange termijn is inflatieontwikkeling bepalend.Bij een technische analyse gaat men uit van een stabiel patroon in het gedrag van de valutahandelaren (lees: speculanten) en dat men door het onderkennen van patronen de wisselkoers op korte termijn kan voorspellen.
De financiële producten die gebruikt worden op de internationale geld en valutamarkt om de rente en valutarisico's af te dekken zijn onder andere renteswaps, Future Rate Agreements (FRA), valutaswaps en termijncontracten.

Corporate Finance

Het creëren van de optimale vermogensstructuur (combinatie van eigen en vreemd vermogen) is het doel van de Treasury bij corporate finance. Deze taak bestaat uit het financieren van de onderneming op lange termijn. Hierbij is de financiële strategie bepalend voor een optimale financiering van het bedrijf. De uitdaging bij het vormgeven van de financiële strategie ligt bij het vinden van een balans tussen risico en rendement.
Er zijn 3 bekende financieringsstrategieën.

  • De Gouden balansregel - houdt in dat het vermogen zoveel mogelijk dient te worden afgestemd op de omlooptijd van de activa.
  • De Agressieve financiering - de financiering van de onderneming vindt plaats door kort vermogen met als gevolg dat de onderneming sterk rentegevoelig is.
  • De Conservatieve financiering - kenmerkend door financiering via lang vreemd vermogen met als consequentie: behaalde rendement op het vermogen is lager dan de eerder genoemde strategieën maar het risico is het kleinst.

Als de keuze van financieringsstrategie gemaakt is zal de Treasury kapitaal aan proberen te trekken uit de vermogensmarkt. In dit proces zal zij er alles aan doen om de vermogensstructuur zo aan te passen dat de financieringskosten minimaal zijn.
Vreemd vermogen is goedkoper dan eigen vermogen. Maar als er teveel vreemd vermogen aangetrokken wordt dan gaan de eigen vermogensverschaffers te veel rendement eisen en zullen de vermogenskosten stijgen.

The ID Factory bedenkt concepten op maat, op financieel- en architectonisch vlak.
"Veel concepten staan en vallen met de factor geld. De grootste uitdaging van deze combinatie is om het maximale uit het beschikbare budget te kunnen halen en het onmogelijke visueel te kunnen neer zetten."

De financiële tak van The ID Factory bemiddelt, geeft adviezen en verleent diensten, op het gebied van Cashmanagement, Rente & Valutamanagement en begeleidt bij het opzetten van Treasury-afdelingen "op maat".